રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓની જૂનીયર કલાર્કની ભરતી પ્રકિયા મોકુફ રાખવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત

 
 
Photo Gallery X