રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓની જાહેરાત ક્રમાંક : ૨/૨૦૧૮ (સુધારેલ જાહેરાત) અન્વયે જુનીયર ક્લાર્કની ભરતીમાં ભાગ-૨ માટે કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ માટે પ્રવેશપત્ર (એડમીટ કાર્ડ) મેળવવાની તારીખ, સૂચનાઓ તેમજ ઉમેદવારની યાદી

 
 
Photo Gallery X