વિવિધ પાકોના ભાવોનો વરતારો

Sr. No. પાકનુ નામ (Name of Crop) ગુજરાતી આવૃત્તિ English Version
14. જીરું (Cumin) March-April 2021 Download Download
13. બટાકા (Potato)  March-April 2021 Download Download
12. ઘઉં (Wheat)  March-April 2021 Download Download
11. જીરું (Cumin) Octomber 2020 Download Download
10. બટાકા (Potato) Oct 2020 Download Download
9. ઘઉં (Wheat) વાવણી પૂર્વે October 2020
8. મકાઈ (Maize) October 2020
7. મગફળી (Groundnut) October 2020
6. કપાસ (Cotton) October 2020
5. મકાઈ (Maize) August 2020
4. મગફળી (Groundnut) July 2020
3. કપાસ (Cotton) July 2020
2. જીરૂ (Cumin) April 2020
1. ઘઉં (Wheat) April 2020

 

 
 
Photo Gallery X