વિવિધ પાકોના ભાવોનો વરતારો

Sr. No. પાકનુ નામ (Name of Crop) ગુજરાતી આવૃત્તિ English Version
1. જીરું (Cumin) Octomber 2020 Download Download
2. બટાકા (Potato) Oct 2020 Download Download
3. ઘઉં (Wheat) વાવણી પૂર્વે October 2020
4. મકાઈ (Maize) October 2020
5. મગફળી (Groundnut) October 2020
6. કપાસ (Cotton) October 2020
7. મકાઈ (Maize) August 2020
8. મગફળી (Groundnut) July 2020
9. કપાસ (Cotton) July 2020
10. જીરૂ (Cumin) April 2020
11. ઘઉં (Wheat) April 2020

 

 
 
Photo Gallery X