વિવિધ પાકોના ભાવોનો વરતારો

Sr. No. પાકનુ નામ (Name of Crop) ગુજરાતી આવૃત્તિ English Version
23. બટાટા (Potato) February-March 2022- વાવણી પૂર્વે Download Download
22. ઘઉં (Wheat) March – April 2022- વાવણી પૂર્વે Download Download
21. જીરું (Cumin) March – April 2022- વાવણી પૂર્વે Download Download
20. મગફળી (Groundnut) October-November 2021- કાપણી સમયે Download Download
19. મકાઇ (Maize) October-November 2021- કાપણી સમયે Download Download
18. કપાસ (Cotton) October-November 2021- કાપણી સમયે Download Download
17. મકાઈ(Maize) October-November 2021 Download Download
16. મગફળી(Groundnut) October-November 2021 Download Download
15. કપાસ(Cotton) October-November 2021 Download Download
14. જીરું (Cumin) March-April 2021 Download Download
13. બટાકા (Potato)  March-April 2021 Download Download
12. ઘઉં (Wheat)  March-April 2021 Download Download
11. જીરું (Cumin) Octomber 2020 Download Download
10. બટાકા (Potato) Oct 2020 Download Download
9. ઘઉં (Wheat) વાવણી પૂર્વે October 2020
8. મકાઈ (Maize) October 2020
7. મગફળી (Groundnut) October 2020
6. કપાસ (Cotton) October 2020
5. મકાઈ (Maize) August 2020
4. મગફળી (Groundnut) July 2020
3. કપાસ (Cotton) July 2020
2. જીરૂ (Cumin) April 2020
1. ઘઉં (Wheat) April 2020

 

 
File NameDescriptionSizeDownload
19_maize_post_harvest_pf_2021_22_eng.pdf19_maize_post_harvest_pf_2021_22_eng.pdf92 KBDownload
19_maize_post_harvest_pf_2021_22_guj.pdf19_maize_post_harvest_pf_2021_22_guj.pdf137 KBDownload
20_groundnut_post_harvest_pf_2021_22_eng.pdf20_groundnut_post_harvest_pf_2021_22_eng.pdf110 KBDownload
20_groundnut_post_harvest_pf_2021_22_guj.pdf20_groundnut_post_harvest_pf_2021_22_guj.pdf153 KBDownload
21_cumin_pre_sowing_pf_2021_22_eng.pdf21_cumin_pre_sowing_pf_2021_22_eng.pdf54 KBDownload
21_cumin_pre_sowing_pf_2021_22_guj.pdf21_cumin_pre_sowing_pf_2021_22_guj.pdf145 KBDownload
22_wheat_pre_sowing_pf_2021_22_eng.pdf22_wheat_pre_sowing_pf_2021_22_eng.pdf71 KBDownload
22_wheat_pre_sowing_pf_2021_22_guj.pdf22_wheat_pre_sowing_pf_2021_22_guj.pdf124 KBDownload
23_potato_pre_sowing_pf_2021_22_eng.pdf23_potato_pre_sowing_pf_2021_22_eng.pdf106 KBDownload
23_potato_pre_sowing_pf_2021_22_guj.pdf23_potato_pre_sowing_pf_2021_22_guj.pdf115 KBDownload
 
 
Photo Gallery X