Latest News

Narmada Irrigation Research Station, Khandha

PUBLICATION

Popular article/Folder/Handout

 

Popular articles

1.

Chaudhari J.H., Chaudhary M.M. and Chuahan S.A (2017). Kapas- divela rile pak paddhati apnavo. Krushi Govidhya, July-2017: 14-16.

2.

Chaudhari J.H., Chuahan S.A. and Chaudhary M.M. (2017). Pak utpadanma piyatni agtyata.  Krushi Govidhya, January-2016: 10-15.

 

Handout (A5 size)

Year

Name of Handout

Author

Publication series Number

2018-19

Kapas-Divela rile pak paddhati

Unit Officer, Narmada Irrigation Research Project, AAU, Khandha

RES-45:6: 2018:1000

Tuverni navi jaat (AGT-2)

-“-

RES-45:7: 2018:1000

Kapasni navi jaat (GTHH-49)

-“-

RES-45:8: 2018:1000

Ghauma rasayanik nindan niyantran

-“-

RES-45:11: 2019:1000

2019-20

Divelani navi jaat (GAC-11)

-“-

RES-45:14: 2019:1000

 

Folders (Gujarati)

Year

Name of folders

Authors

Publication series Number

2015-16

Tapak sinchai paddhati angeni samaj

Shri J.H. Chaudhari, Shri M.M. Chaudhary and Shri S.A. Chauhan

RES-45:1: 2016:1500

Rasayanik khatarno kaaryxam upyog

Shri J.H. Chaudhari, Shri M.M. Chaudhary, Shri S.A. Chauhan and Shri M.V. Kulkarni

RES-45:2: 2016:1500

Sendriya khetima varmicompostnu mahatva

Shri J.H. Chaudhari, Shri M.M. Chaudhary, Shri S.A. Chauhan and Shri M.V. Kulkarni

RES-45:3: 2016:1500

2016-17

Kapas-divela rile pak paddhati

Shri J.H. Chaudhari, Shri M.M. Chaudhary and Shri S.A. Chauhan

RES-45:1: 2017:1500

Khetima jayvik khataroni agatyata

Shri J.H. Chaudhari, Shri M.M. Chaudhary and Shri S.A. Chauhan

RES-45:2: 2017:1500

Kapasma gulabi iyalnu sanklit vyavasthapan

Shri J.H. Chaudhari, Shri M.M. Chaudhary and Shri S.A. Chauhan

RES-45:3: 2017:1500

2017-18

Khetima jamin svsthaynu mahatv

Shri J.H. Chaudhari and Shri M.M. Chaudhary

RES-45:4: 2018:2000

Kathol vargno agatyano pak -Tuver

Shri J.H. Chaudhari, Shri M.M. Chaudhary and Shri J.D. Baldaniya

RES-45:5: 2018:2000

2018-19

Unalu magni vaigyanik kheti padhati

Shri J.H. Chaudhari, and Shri J.D. Baldaniya

RES-45:9: 2019:1500

Kathol pakoma bij utpadan

Shri J.H. Chaudhari, and Shri J.D. Baldaniya

RES-45:10:2019:1500

2019-20

Divelani vaigyanik kheti paddhati

Dr. J.H. Chaudhari, and Shri J.D. Baldaniya

RES-45:12: 2019:1500

Ghauni vaigyanik kheti padahti

Dr. J.H. Chaudhari, and Shri J.D. Baldaniya

RES-45:13: 2019:1500

2020-21

Biti kapasni vaigyanik kheti padahti

Dr. J.H. Chaudhari, and Shri J.D. Baldaniya

RES-45:15: 2021:2000

Khetima jamin chakasaninu mahatva

Dr. J.H. Chaudhari, and Shri J.D. Baldaniya

RES-45:16: 2021:2000