કૃષિ ગોવિદ્યા સામાયિકના અંકો

 
File NameDescriptionSizeDownload
December_2022.pdfDecember_2022.pdf35512 KBDownload
June_2023 FULLY FINAL FILEFINAL FILE.pdfJune_2023 FULLY FINAL FILEFINAL FILE.pdf3964 KBDownload
July 23_FULLY_final file.pdfJuly 23_FULLY_final file.pdf3855 KBDownload
AUGUST_2023_FINAL FILE_FULLY_FINAL FILE (2).pdfAUGUST_2023_FINAL FILE_FULLY_FINAL FILE (2).pdf4143 KBDownload
September_2023_FULLY_FINAL FILE.pdfSeptember_2023_FULLY_FINAL FILE.pdf5022 KBDownload
OCTOBER FINAL FILE_FULLY FILE.pdfOCTOBER FINAL FILE_FULLY FILE.pdf4590 KBDownload
November_2023_FINAL FILE_FULLY FILE.pdfNovember_2023_FINAL FILE_FULLY FILE.pdf3722 KBDownload
DECEMBER_2023_FINAL FILE_FULLY FILE.pdfDECEMBER_2023_FINAL FILE_FULLY FILE.pdf3774 KBDownload
January_2024_final file_FULLY (1).pdfJanuary_2024_final file_FULLY (1).pdf3976 KBDownload
February_2024_FINAL FILE _FULLY.pdfFebruary_2024_FINAL FILE _FULLY.pdf4507 KBDownload
 
 
Photo Gallery X