Narmada Irrigation Research station, Khandha

PUBLICATION

Sr. No.

Year

Publication

1

2009-10

1. Kapasni adhunic kheti padhati

2. Tuverni adhunik kheti padhati

2

2011-12

1. Ghauni adhunik kheti padhati

2. Divelani adhunic kheti padhati

3

2013-14

1. Kapasma Piyat Vyavasthapan.

2. Kapasma Sankalit Rog - Jivat Vyavasthapan.

3. Khetipakoma Beej mavajat.

4

2014-15

1. Piyat- Pak Utpadan matenu ek agtyanu paribal

2. Divelama Sankalit Rog - Jivat Vyavasthapan.

5

2015-16

1. Sendriy khetima vermicompostnu mahatva

2. Tapak sinchai paddhti angeni samaj

3. Rasayanik khatarno karyksham upyog

        6 

              2016-17

  1. Kapas-divela rile pak padhati

  2. kapasma gulabi iyal nu sanklit vyavasthapan 

  3. Kheti pakoma jaivik khataro ni agatyata

7

2017-18

1. Kathol vargno agatyno pak-Tuver

 

 

2. Khetima Jamin svasthyanu mahatv

 

 
 
Photo Gallery X