Latest News

Main Forage Research Station, Anand

Publication

Publications :  (Include the publications published by Station and Presently available only)

(a) Publications Useful to the Farmers
Patel, J.R. and P.C. Patel (1987). Jowar na lilacharana utpadan ane gunvata par biyaranna darni asar. Narmada Kisan Parivar Patra. 31 (7): 2-3.
Patel, J.R., M.D. Patel, P.C. Patel, M.F. Raj and M.R. Saiyad (1987). Rajkani lilacharana ane gunvata par vavnini tarikh and biyarana darni asar. Narmada Kisan Parivar Patra. 31 (4): 2-5.
Patel, J.R., P.C. Patel and M.R. Saiyad (1987). Jowar lila ghasna utpadan and gunvata par nitrogen ni asar. Krushigovidhya,20 (2): 26-27.
Patel, J. R., P.C. Patel and M.R. Saiyad (1987). Rajkana lilacharana utapadan vadharva temj gunvata sudharna mate shu karsho. Krushigovidhya, 40 (5): 14-17.
Patel, P.C., J.R. Patel and B.G. Patel (1987). Gujaratmo anukul ave tevo shiyano ghascharano dhanya pak oat. Narma Kisan ParivarPatra, 34 (4): 2-4.
Patel, P.C., J. R. Patel and M. R. Saiyad (1987). Vishyukta ghascharani pranini tandurasti upar asar ane Vishnu nivaran. Krushigovidhya, 40 (6): 12-16.
Patel, J.R. and P.C. Patel (1988). Ghascharano tankaganano Pak-suryamukhi. Krushigovidhya, 40 (9): 15-16.
Patel, J.R., B.G. Patel and P.C. Patel (1988).Ghascharano Pak- Guar ane Chola.  Krushigovidhya, 40(11): 36-38.
Patel, J.R.,  P.C. Patel and B.G. Patel (1988). Piyat vistarmo akha vashra darmiyan sari gunvatavalo lilacharo mali shake te matenu ayojan. Krushigovidhya, 41 (7): 24-26.
Patel, P.C., J.R. Patel and  M.R. Saiyad (1989). Vashmo baremas lilochara melvava mate sankar hathi “Gujraj” ni kheti karo. Krushigovidhya, 42: 32-35.
Patel, J.R.,  P.C. Patel and B.G. Patel (1990). Stylo ni kheti karo. Krushigovidhya, 42: 32-35.
Patel, J.R., P.C. Patel and M.K. Gangani (1991). Ghascharana pakna biyaran utpadan ageni padhati. Godarsan, 5(3): 5-10.
Patel, P.C. and  J. R. Patel (1991). Rajkana lilachara temaj bijanu vadhu utapadan melvava mate agatyana mudhao. Krushigovidhya, 54: 32-36.
Patel, P.C. and  J.R. Patel (1991). Gujarat rajana juda juda bhoagolik vistarmo anukul ave teva ghascharana pakoni mahiti,  Godarsan, 5 (1-2) :39-52.
Patel, J.R.and  P.C. Patel (1992). Unalani mate ghascharanu ayojan. Godarshan, 5 (10): 20-22.
Patel, P.C. and  J.R. Patel (1992). Ghscharana jowar pakman sari gunvata valo vadhu lilocharo melvava mate shu kaliji rakhasho? Krushigovidhya, 43 (10): 20-22.
Patel, P.C., J.R. Patel and B.G. Patel (1992). Kharif temj unanu rutuman dhanya vargana ghascharanu mahatma utapadan melvava mate jowar ni kheti padhati. Krushigovidhya, 44 (11): 23-26.
Patel, J.R., K.R. Thaker and P.C. Patel  (1995). Baremas lilocharo. Krushijivan, 28 (4): 22-23.
Patel, J.R. and  P.C. Patel (1996). Jowarno rahel zeri tavahydrocyanic acid ni matra ochi karva mate na upayo. Godarshan, 9 (10): 360-362.
Patel, C.C. and J.R. Patel. (1998). Insect pests of forage crops and their control. Godarshan   11  (9) : 11-17.
Patel, C.C.  (1998). Nematodes of forage cowpea and their control by non-chemical methods. Godarshan  12  (4) : 11-16.
Patel, P C., J.R. Patel and  T.D. Patel (1999). Rutuvar ghascharana pako-kharif, ravi and unalu pakoni kheti padhati ane utpadan. Godarshan, 13 (1& 2) : 120-132.
Patel, P.C., J.R. Patel and A.C. Sadhu (1999). Rasayanik ane jaivik khatarni chara utpadan  ane poshak tatvo par thati asar. Godarshan, 13 (1& 2) : 135-148.
Barevadia, T.N., A.S. Patel., M.R. Patel., P.C. Patel., H.P. Parmar., and M.K. Gangani (2000). Gujaraj Ghasnu vadhu utapadan melavava shu karaso? Krushijovidya, 2: 10-12.
Barevadia, T.N., M.R. Patel. and P.C. Patel.(2000). Ravi rutamau lilacharanui achhat halvi karava shu karaso? Krushijovidya, 5: 11-13.
Patel, P.C. and  S.A. Patel (2000). Agatya na ghaschara na pako ni kheti. Pashupalan, Rajat Jayanti Ank. 1975-2000. Sardar Smurti Kendra, G.A.U., Junagadh.131-147.
Patel, P.C., J.R. Patel, G.C. Trivedi, H.P. Parmar and M.K. Gangani (2000). Gujaratmau gujraj ghasni jatona utpadanni tulnamak sarkhamani. Godarshan, 13 (8) : 18-22.
Barevadia, T.N., M.R. Patel. and P.C. Patel.(2001). Pandadiu: ravi rytumau pushkal lilocharo apato navo pak. Krushijovidya, 6: 11-13.
Patel, P.C. and M.K. Gangani (2002). Chafcutar vasavo ane ghascharo vedafato atakavo. Krushijovidya, 55 (4): 24-26.
Patel, C.C. (2003). Integrated pests management of insect pests of Wheat, Maize and Forage crops. Booklet for training programme of Filed Officers of Shroff Foundation, Kalali, pp. 15-17.
Patel, C.C. and N.N. Patel (2004). Crop protection in forage crops. Souviniar Published by Gujarat Association for Agricultural Sciences. pp. 35-39.
Patel, P. C. (2004). Pashunu mahatma dudh utapadn melavava mate ghascharano shreshth pak oat ‘Gujarat Samachar, Daily News Paper’ dated 25, November,2004.
Patel, P. C.(2004). Makai na lilachara dhavra vadhu utapadan ane sari gunavatavalo ghascharo melavi shakay ‘Gujarat Samachar, Daily News Paper’ dated 25, November, 2004.
Patel, P. C., J. P. Yadavendra and A.V.kotecha (2004). Jowar ne phosphorus ane gandhak apavathi utpadan par thai asar. ‘Gujarat Samachar, Daily News Paper’ dated 24, June.
Patel, P. C., J. R. Patel and P. G. Sodhaparmar (2004). Jowar ne Jasat apavathi utpadan ane gunavata par thati asar ‘Gujarat Samachar, Daily News Paper’ dated 13, July,2004.
Patel, P. C., J. R. Patel and P. G. Sodhaparmar (2004). Jowar ne Jasat apavathi utpadan ane gunavata par thati asar ‘Gujarat Samachar, Daily News Paper’ dated 15, July,2004 conti. of remaining article.
Sadhu, A. C. (2004). Dudhad pashu mate shiyada ma vadhu lilo charo apto pak Pandadiu. Article published in daily Newspaper “Gujatar Samachar” under Krushi Vishwa. on November- 23, 2004.
Sadhu, A.C. (2004). Gaschara na pako ma jaivik khataro no upyog. Article published in daily Newspaper “Gujatar Samachar” under Krushi Vishwa. on December-2, 2004.
Sadhu, A.C. (2004). Pashu aharma lilachara nu mahatva ane ayojan. Article published in daily Newspaper “Gujatar Samachar” under Krushi Vishwa. on October-19, 2004.
Sadhu, A.C. (2004). Pashu palan mate gauchar sudharna ane silvipasture. Article published in daily Newspaper “Gujatar Samachar” under Krushi Vishwa. on December-23, 2004.
Sadhu, A.C. and Patel, M.R. (2004). Pashu ahar ma lila chara nu mahatva ane satat lilocharo medavava mata nu ayojan. KrushiJjivan, November, 2004. 37 (4): 25-27.
Upadhyay, P.N., Desai, M. C., Yadavendra, J.P., Patel, P.C., Sadhu, A.C. and Patel, J.B. (2004). ‘Ghascharamo gunvatanu mahatavai.’ Pub. by Gujarat Krushi Vighan Mandal and Zonal Chapter, Anand, dated 9th, January, 2004, pp26-29.
Parmar, H.P. and Gangani, M.K. (2005). Grasschara cholani vividhajato ane teni khet padhati. Gujarat Kishan 1 (4):6-7.
Parmar, H.P. and Gangani, M.K. (2005). Ghaschar pakoni vividha jato ane teni khasiyato. Krushigovishiya 3 (11): 3-5.
Parmar, H.P. and Gangani, M.K. (2005). Siyalu ghaschara mate ghas vergno agatyno pak;  Oats. Gujarat Kishan 1 (4): 3-4.
Parmar, H.P. and Gangani, M.K. (2005). Tukagalano grasscharano pak: Sunflowr. Gujarat Kishan 1 (4): 5.
Parmar, H.P., Gangani, M.K. and Patel, P.C. (2005). Unalama kau grass ugadaso? Godarshan 18 (100: 25-26.
Parmar, H.P., Gangani, M.K. and Patel, P.C. (2005). Unalu ghachara bajrini vaignanic kheti. Gujarat Kishan 6: 3.
Parmar, H.P., Gangani, M.K. and Patel, P.C. (2005). Unalu sijanma ghacharanu ayojan. Gujarat Kishan 6: 20-21.
Parmar, H.P., Gangani, M.K. and Sodhaparmar, P.G. (2005). Unalu ghachara jawarni vaignanic khet padhati. Gujarat Kishan 6: 4 -5.
Patel, C.C. and Sadhu, A.C. (2005). Pashupalan mate gaschara na pako ni kheti. In Charotar krushi. Published by Khetiwadi Utpann Bazar Sammity, Anand on the occassion of Krushi Mahotsav-2005 pp: 28-32.
Sadhu, A.C. (2005). Gaschara na pako ma jaivik khataro (Bio- fertilizer) no upyog. Krushi Govidya April, 2005. 57 (12): 20-23.
Parmar, H.P. and Gangani, M.K. (2006). Gaschara tarike javni khetipadhati.  Godarshan.  (7) : 12-13.
Parmar, H.P., Gangani, M.K. and Valand, S.M. (2006). Gaschara pakoma Bijnu mahatv.  Godarshan,  (11) : 13-15.
Parmar, H.P., Gangani, M.K., Patel, C.C., Patel, P.C. and Patel, M.R. (2006). Oatni khetima vaignanic abhigam. Krushigovidhya, (7) : 33-34.
Published in "Gujarat Samachar, Daily News Paper" Gauchar mate Upyogi grass Heteropogon" on dated 1-12-2006.
Parmar, H.P. and Patel, M.R. (2007). Grasschara pakoni vaiganic kheti. Krushigovidhya, June 2007 (2) PP : 14-16.
Parmar, H.P., Patel, M.R. and Kher, H.R. (2007). Grasschara tarike bakukapani Jowar, Godarshan,  October 2007,  pp: 18-20.
Patel, R.M., Parmar, H.P., Kher, H.R., Patel, M.R., Valand, S.M. and Kotecha, A.V. (2008). Grasscharana pakoma visukat tatvone jano ane tamara pashune bhaymukat rakho, Krushigovidhya, February, 2008, PP : 29-31.
Patel, M.R., Patel C.C., Patel N.N.,  Parmar,  H.P.,  Kher H.R. and Patel R.M.(2008). Ghaschara mate Makai ni khetima vaigyanic abhigam apanavo Krushigovidhya, August 2008 : pp. 15-17
Kher, H.R. and Patel, C.C. (2008). Vagyananik khet padhati hethal hybrid napier ghasnu sansodhan: Pasupalkone Fayadakark. Divya Bhaskar. October 20, 2008.
Kher, H.R., Patel,  M.P. and Patel C.C. (2008). Anand Ghaschara Sansodhan Kendra dwara vaigyanic khetithi Rajkanu utpadan, Divya Bhaskar Nov-5, 2008.
Patel, R.B., Patel, P.M., Meisuriya, M.I., Patel, B.D. (2008). Rajkana pakma nidan niyantran. Krushijeevan, 40 (6) : 11-12.
Patel, C.C. and Patel, N.N. (2009). Ghascharana Pakoma Pak Sauraxan. Special Issue on Plant Protection pp. 186-192. Published by Director of Extension Education, A.A.U., Anand.
Patel, C.C. (2009). Kathol Paloma Sankaleet Jeevat Vyavsthapan, Seminar Booklet on Sankaleet Jeevat Vyavsthapan. Published by Director of Extension Education, A.A.U., Anand pp. 46-47.
Patel, P.M., Patel, R.H., Patel, B.D. and Patel, M.R. (2010). “Marchi nu nidanmukat dharu ucher”. Krushijeevan, 42 (9) : 20-21.
Parmar, H.P., Kher, H.R., Patel, R.M., Patel, M.R. and Patel, P.M. (2011). Ghaschara pakoni yogya stage kapni karo ane posaktatvosabhar charo medvo. Krushijeevan, 43 (8) : 7-8.
H.R. Kher, Dr. H.P. Parmar and S.M. Valand (2011). “Lilacharanu Vadhu Utpadan Apati Gujraj Grassni Navi Jat Coimbatore-3”, Krushijovidya, (2011), February, Page  25-26.
Parmar, H.P., Kher, H.R., Patel, R.M., Patel, M.R. and Patel, P.M. (2011). Ghaschara pakoni yogya stage kapni karo ane posaktatvosabhar charo medvo. Krushijeevan, 43 (8) : 7-8.
Parmar, H.P., Kher, H.R., Patel, M.R. and Patel, P.M. (2011). Anjan gass ni navi jat : Aanand Anjan Grass-1. Krushijeevan, 43 (8) : 5.
Kher, H.R., Patel, M.R., Parmar, H.P., Patel, P.M. and Mistry, G.J.  (2012). Gajraj Grass : Hybrid Napier. Godarshan Guide, 5 (6-7) : 89-92.
Patel, M.R., Parmar, H.P., Patel, P.M. and Mistry, G.J.  (2012). Gunie Grass. Godarshan Guide, 5 (6-7) : 93-95.
Parmar, H.P., Patel, M.R., Kher, H.R., Patel, P.M. and Mistry, G.J.  (2012). Dhaman Grass (Anjan Grass). Godarshan Guide, 5 (6-7) : 97-99.
Patel, P.M., Kher, H.R., Patel, M.R., and Parmar, H.P. (2012). Zinzvo Grass (Marvel Grass). Godarshan Guide, 5 (6-7) : 101-103.
Parmar, H.P., Kher, H.R., Patel, M.R. and Patel, P.M. (2012). Jowar. Godarshan Guide,5 (6-7) : 105-108.
Patel, M.R.,  Kher, H.R., Parmar, H.P. and Patel, P.M. (2012). Makai. Godarshan Guide,5 (6-7) : 109-112.
Patel, P.M., Kher, H.R., Patel, M.R., and Parmar, H.P. (2012). Oat. Godarshan Guide, 5 (6-7) : 113-115.
Kher, H.R., Patel, M.R., Parmar, H.P., Patel, P.M. and Mistry, G.J. (2012). Rajko. Godarshan Guide, 5 (6-7) : 116-117.
Parmar, H.P. (2013). Tuvarni Sudhareli Jato ane Bij Utapadan, August, 2013, Krushigovidhya.: 9-17.
Parmar, H.P., Saiyad, M.R., Patel, P.M. and Shroff, J.C., Desai, D.H. (2014). Rajka tatha grasschara juwar nu gunvattasabhar bij utpadan matena chavirup muddao. Krishijivan, Feb. 2014, pp. 18-22.
Parmar, H.P., Saiyad, M.R., Patel, P.M. and Shroff, J.C., Desai, D.H. (2014). Gaucharni utapadakta Vadharva mate Gujarat Anand Anjan Grass-1 Ugado. Krushijivan. March, 2014, pp. 18.

Dr. H.P. Parmar, Dr. J.C. Shroff, Dr. M.R. Saiyad and Shri D.R. Padheriya (2017). Grasscharana pakoni adhunic kheti paddhati. Krushijivan. August-2017, Page 74.

Patel, H. K., Patel, P.M., Desai, D. H. and Padheriya, D. R. (2018). Grasscharana pakoni adhyatan kheti padhdhati. Pashupalan: Bamni aavakno strot. p. 69.

Gohil, D. P., Patel, H. K. and Padheriya, D. R. (2018). Rajkana pakni vagyanik kheti padhdhati. Krushigovidhya. November issue. p. 46.

Gohil, D. P., Patel, H. K., Rathod, P. H. and Padheriya, D. R. (2018). Ghascharana pako ni adhunik kheti. Pashu Aahar ane tenu vyavsthapan. p. 106.

Patel H. K., Rathod Paresh H. and Patheriya D. R. (2020). Hybrid Napier (ગજરાજ ઘાસ): Best option for green fodder. Krushi Govidhya, Directorate of Extension Education, Anand Agricultural University, April-July issue. pp. 38-41.

Patel H. K., Gohil D. P., and Patheriya D. R. (2020). પશુ આહાર માટે ઉત્તમ ખોરાક પાક: રજકો (2020). Krushi Govidhya, Directorate of Extension Education, Anand Agricultural University, November issue. pp. 10-12.

Patel H. K., Rathod Paresh H. and Patheriya D. R. (2020). Hybrid Napier (ગજરાજ ઘાસ): Best option for green fodder. Krushi Jivan, Gujarat State Fertilizer and Chemical Limited. pp. 12-15.

Rathod Paresh H., Patel H. K. and Bumbadiya Naresh (2021). ક્ષારીય જમીન અને તેની સુધારણા. Krushi Govidhya, Directorate of Extension Education, Anand Agricultural University, February issue. pp. 14-25.

(b) Publications Useful to the Others
Timbadiya, T.S., Patel, C.A. and Patel, A.S. (1975). Nutritional evaluation of cowpea varieties. Indian J. Nurt. Dietel. 12: 366-371.
Barevadia, T.N., Patel, A.T., Patel, C.A. and Patel, A.S. (1976). Comparative performance of  certain napier bajra hybrids. Indian J. Dairy Sci. 29 (4) : 314-216.
Patel, A.S., Patel, C.A. and Patel, A.T. (1976). Effect of nitrogen and phosphate levels on forage yield and quality of maize varieties and teosinte. G.A.U.,  Res., J. 1 (2) : 93-98.
Patel, A.S., Patel, C.A. and Patel, A.T. (1977). Study on yield and chemical composition of cowpea varieties. Indian J. Anim. Sci. 47 (93) : 153-156.
Patel, A.T., Barevadia, T.N., Patel, C.A. and Patel. A.S. (1977). Study on intensity and interval of cutting in relation to nitrogen manuring on forage production in marvel grass (Dichanthium annulatum). Food farming and Agriculture. 4 (6) : 160-163.
Patel, A.S., Patel, C.A. and Patel, A.T. and Vashi, F.S. (1978). Comparative performance of  lucerne varieties. Food Farming and Agriculture. 4 (7) : 202-204.
Sanghi, A.K. (1981). Regeneration of gochar land in Gujarat. Indian Fmg., December, 1981.
Sanghi, A.K. and Monpara, B.A. (1981). Diallel analysis of forage yield and its components in sorghum. Madras Agril. J. 68 (3). 296-300.
Sanghi, A.K. and Raj, M.F. (1982). Cowpea couple from Anand. Intensive Agriculture. 21 (12): 17-18.
Sanghi, A.K. and Raj, M.F. (1983). ‘GFC-3’ – A new high yield forage cowpea. Indian Fmg.  32 (12): 40-43.
Sanghi, A.K. and Raj, M.F. (1983). Performance and phenotypic stability in pearl millet and napier hybrids. Indian J. agric. Sci.  53 (2):  105-107.
Sanghi, A.K. and Raj, M.F. (1983). Phenotypic stability of herbage yield and other characters in lucerne. Madras Agric. J. 70 (1): 141-145.
Patel, P. C. and Patel, J. C. (1985-86). Nutrition and yield of hybrid forage sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) as influenced by nitrogen and zinc fertilization. B.A. College of Agril. Coll. Mag. Vol. 38 p. 60.
Patel, J.R., Patel, M.D., Patel, P.C., Saiyad, M.R. and Raj, M.F. (1986). Forage yield of lucerne by seed rates. Forage Production in India. Pub. by I.C.A.R., New Delhi, pp. 89-91.
Patel, J.R., Patel, P.C., Raj, M.F. and Saiyad, M.R. (1987). Effect of sowing date and seed rate on forage yield and quality of different genotypes of lucerne. Forage Res. 13 (1) : 25-32.
Patel, P.C., and Patel, J.R. (1988). Effect of zinc with and without organic manures on growth and zinc nutrition of different genotypes of forage sorghum.  J. Indian Soc. Soil. Sci. 36 : 820-822.
Raj. M. F. and Patel, B.K. (1988). Influence of nitrogen on quality of forage sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) hybrids. GAU Res. J. 14  (1): 61-63.
Raj, M.F. and  Patel, B.K. (1989). Influence of nitrogen on the content of different nutrients and their uptake by forage sorghum. GAU Res. J. 14  (2): 82-85.
Raj, M.F., Patel, B.K. and Patel, P.C. (1989). Effect of zinc on yield and nutrient content of summer forage sorghum. GAU Res. J. 14 (2):      1-3.
Patel, J.R., Patel, P.C. and Patel, B.G. (1990). Influence of nitrogen on yield and quality of forage sorghum genotypes. G.A.U., Res. J. 16 (1) : 11-16.
Patel, J.R., Patel, P.C. and Saiyad, M.R. (1990). Effect of seed rates and cutting stages on forage yield of maize varieties. G.A.U., Res. J. 16 (1) : 1-5.
Patel, J.R., Patel, P.C., Raj, M.F. and Saiyad, M.R. (1990). Effect of sowing time, phosphorus level and seed rate on seed production of lucerne. G.A.U., Res. J. 15 (2) : 12-17.
Patel, J.R., Patel, P.C., Sadhu, A.C. and Patel, B.G. (1990). Response of lucerne genotypes to phosphorus and potash. Indian J. Agron. 35 (3) : 307-308.
Patel, J.R., Patel. A.T., Patel, P.C. and Patel., B.B. (1990). Effect of seed rate and phosphorus levels on the seed production of lucerne var. A-2 under different dates of sowing. G.A.U., Res. J. 15 (2) : 6-11.
Sadhu, A.C., Patel, J.R., Patel, P.C. and Patel, B.G. (1990). Cutting and nitrogen management studies in different genotypes of Oats.  Forage Res. 16 (2): 107-112.
Patel, J.R. and Patel, P.C. (1991). Effect of irrigation in relation to nitrogen on the fodder production of oats. G.A.U., Res. J. 16 (2) : 5-9.
Patel, J.R., Sadhu, A.C. and Patel, P.C. (1991). Performance of maize as rabi forage in comparison to oat and lucerne. Forage Res. 17 (2) : 138-141.
Sadhu, A.C., Patel, J.R., Patel, P.C. and Patel, B.G. (1991). Effect of bio-fertilizers and nitrogen levels on cereal fodder crops. Forage Res. 17 (1): 59-64.
Patel, J.R., Patel, P.C., Sadhu, A.C. and Patel, B.G. (1992). Response of lucerne genotypes to phosphorus and potash. G.A.U. Res. J. 17 (2) : 132-133.
Patel, J.R., Sadhu, A.C., Patel, P.C. and Patel, B.G. (1992). Effect of bio-fertilizers and nitrogen levels on fodder production of grasses. Forage Res. 18 (1) : 42-47.
Patel, J.R., Sadhu, A.C., Patel, P.C. and Patel, B.G. (1992). Forages from subabool (Leucanea leucocephala) based agroforestry system under irrigated condition. Indian J. Agron. 37 (3) : 630-632.
Patel, P.C., and Patel, J.R. (1992). Effect of zinc with and without farmyard manures on production and quality of forage sorghum (Sorghum bicolor).  Indian J. Agron.. 37  (4) : 729-735.
Patel, P.C., Patel, J.R. and Sadhu, A.C. (1992). Response of forage sorghum (Sorghum bicolor) to bio-fertilizer and nitrogen levels. Indian J. Agron. 37 :  466-469.
Patel, P.C., Patel, J.R., Patel, B.G. and Sadhu, A.C. (1992). Response of forage oats to sowing date and cutting management on grain production. GAU Res. J. 17 (2) : 18-25.
Patel, J.R., Patel, P.C. and Sadhu, A.C. (1993). Effect of seed rate on forage production and quality of forage sorghum (Sorghum bicolor) varieties. Ind. J. Agron. 38 (3) : 396-400.
Patel, J.R., Sadhu, A.C., Patel, P.C. and Thaker, K.R. (1993). Cutting and nitrogen management studies in different genotypes of oats. GAU Res. J. 18 (2) : 89-91.
Patel, J.R., Sadhu, A.C., Patel, P.C. and  Thaker, K. R. (1993). Influence of bio-fertilizers and nitrogen levels on forage sorghum, GAU Res. J. 19 (1) : 10-14.
Patel, J.R., Sadhu, A.C., Patel, P.C. and Thaker, K.R. (1993). Influence of cutting management and nitrogen levels on seed production in Oats. GAU Res. J. 19 (1) : 15-20.
Patel, P.C., and Patel, J.C.(1993). Effect of nitrogen levels and time of application with cutting systems on yield and protein content of oats forage (Avena sativa L.). GAU Res.J.  19  (1) : 142-145.
Patel, P.C., and Patel, J.R. (1993). Effect of zinc with and without FYM on production, quality and zinc nutrition of forage sorghum genotypes.  GAU Res. J.  19  (1) : 1-9.
Patel, J.R., Patel, P.C. and Sadhu, A.C. (1994). Effect of seed rate on forage production and quality of forage sorghum (Sorghum bicolor) varieties. Indian J. Agron. 39 (1): 100-104.
Patel, J.R., Patel, P.C., Sadhu, A.C., Thaker, K.R. and Gangani, M.K. (1994). Response of forage sorghum hybrids to nitrogen. G.A.U., Res. J. 19 (2) : 5-8.
Patel, P.C., and Patel, J.C. (1994). Growth response, content and uptake of nutrients by different forage sorghum varieties [Sorghum bicolor (L.) Moench] as influenced by nitrogen and zinc fertilization. GAU Res. J. 19 (2) : 9-14.
Patel, P.C., and Patel, J.R. (1994). Effect of phosphorus and sulphur on forage yield nutrient uptake by Lucerne.  J. Indian Soc. Soil. Sci. 42 (1).  154-156.
Patel, J. R., Thaker, K. R., Sadhu, A. C., Patel, P. C. and Parmar, H. P. (1997). Effect of seed rates and nitrogen and phosphorus levels on forage maize (Zea mays L.) varieties. GAU  Res. J. 23 (1) : 1-8.
Patel, C.C. and D.J. Koshiya (1998). Life table of gram pod-borer, Helicoverpa armigera (Hubner) on lucerne, GAU Res. J. 23 (2) : 45-53.
Barevadia, T.N. Patel, M.R., Sadhu, A.C. and Patel, P.C. (2001). Yield and quality of Bajra-napier hybrids grass as influenced by planting density and nitrogen levels. Agronomy Digest 1 : 104-106.
Yadvendra, J.P. and Patel, P.C. (2001). Round the year green fodder production for enhancing milk production. Indian farmers’ Digest. 34 (2): 39-41.
Patel, M.R. Sadhu, A.C. and Barevadia, T.N. (2002). Effect of nitrogen and Azotobacter on seed production of oat (Avena sativa L.). Seed Research. 30 (1) : 64-66.
Patel, P.C. Kotecha, A.V., Yadavendra, J.P., Patel, M.R. and Sadhu, A.C. (2002). Effect of P and S levels on forage yield, quality and nutrient uptake of forage sorghum. Forage Research 29 (3) :
Patel, P.C., Patel, K.P. and Yadvendra, J.P. (2002). Influence of zinc and boron nutrition on seed and forage yields of lucerne (Medicago sativa). Agronomy Digest.. 2: 112-113.
Patel, P.C., Yadavendra, J.P., Kotecha, A.V., Patel, K.P. (2002). Effect of sulphur through different sources on seed yield and nutrient uptake by lucerne (Medicago sativa L.). Forage Research 29 (3) :
Patel, P.C., Yadvendra, J.P. and Kotecha, A.V. (2002). Forage production and quality of pearlmillet affected by stubble height and cutting interval. Indian Farmers’ Digest. 35  (5): 29-32.
Patel, C.C., Patel, J.R., Patel, T.D., Patel, S.A., Yadavendra, J.P., Patel, M.R. and Vaishnav, P.R. (2003). Assessment of loss in yield of lucerne seed due to different pests. Forage Research 29 (3) : 114-116.
Patel, M.R., Sadhu, A.C., Patel, P.C. and Yadavendra, J.P. (2003). Effect of cutting management and nitrogen levels on grain production of oats. Forage Research 29 (3) : 110-111.
Patel, M.R., Sadhu, A.C., Patel, P.C. and Yadavendra, J.P. (2003). Productivity and economics of forage based cropping systems under irrigated conditions of middle Gujarat. Forage Research 29 (3) : 112-113.
Patel, P.C., (2003). Effect of gypsum sulphur on yield of sorghum and Lucerne. National workshop on "Use of Mineral Gypsum in Agriculture" held at RAU, Bikaner during September 2, 2003 pp. 19. 
Patel, P.C., Patel, K.P., Yadvendra, J.P. Patel, K.C. and Kotecha, A.V. (2003). Effects of zinc and boron application on seed yield of Lucerne (Medicago sativa L.). Accepted in .  J. Indian Soc. Soil. Sci. 51 (3).
Yadavendra, J.P., H.P. Parmar and N.P. Melkania (2003). Lucerne : Nucleus and Breeder Seed Production Manual, NSP (Crops), IARI, New Delhi, pp. 169-174.
Parmar, H. P., Patel, J. R. and Patel, P. C. (2004). Combining ability for quantitative traits in forage sorghum. Forage Res. 29 (4): pp. 170-172.
Patel, N.N., Vala, D.G. (2004). Evaluation of phyto extracts against the growth of Fusarium solani. Pl. Dis. Res. 19 (2) : 204.
Patel, P.C., Yadvendra, J.P. and Kotecha, A.V. (2004). Effect of sources and level of sulphur on seed yield and nitrogen and sulphur uptake by lucerne (Medicago sativa L.). Indian J. of Agronomy.  49 (2) : 128-130. 
Patel, P.C., Yadvendra, J.P., Kotecha, A.V. and, K.P. (2004). Effect of sulphur through different sources on seed yield and nutrient uptake by lucerne (Medicago sativa L.). Forage Res.  29 (4) : 206-209.
Borad, V.P., Gangani, M.K. and Parmar, H.P. (2005). Character association in forage sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench]. Paper published in National Symposium on "Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production" held at CCS HAU, Hisar during August 29-30, 2005. pp. 34.
Borad, V.P., Gangani, M.K. and Parmar, H.P. (2005). Studies on genetic variability and heritability in forage sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench]. Paper published in National Symposium on "Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production" held at CCS HAU, Hisar during August 29-30, 2005. pp. 34.
Dabhi, M.V. and C.C. Patel (2005). Seasonal abundance and life table of gram pod borer, Heliothis (Helicoverpa) armigera (Hubner) on Lucerne seed crop. Forage Res. 31 (2) : 115-117.
Desai, M.J., Parmar, H.P. and Gangani, M.K. (2005). Estimates of variability parameters in forage maize (Zea mays L.). Paper published in National Symposium on "Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production" held at CCS HAU, Hisar during August 29-30, 2005. pp. 24.
Goswami, D.P., Gangani, M.K. and Parmar, H.P. (2005). Heterosis studies in forage sorghum. Paper published in National Symposium on "Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production" held at CCS HAU, Hisar during August 29-30, 2005. pp. 24.
Gour, Vinay, Patel, P.C. Patel, M. R. and Patel, N.N. (2005). Effect of sowing date and harvesting stage on forage yield and quality of maize. Paper presented in National Symposium on “Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production” held at CCS, HAU, Hisar during 29-30 August, 2005. pp. 91.
Parmar, H. P., Gangani, M.K., Patel, C.C., Patel, P.C., Valand, S.M. and Patel, N.N. (2005). Perennial type lucerne variety (AL-3) for high forage yield and quality. Paper published in National Symposium on "Augmenting Forage Resources in Arid and Semi-Arid Regions: Long Term Strategies." held at Jaipur (Organized by Range Management Society of India  & IGFRI, Jhansi) during November 19-20, 2005. pp. 13.
Parmar, H.P. and Gangani, M.K. (2005). Comparative performance of Napier-bajra hybrids under irrigated conditions in middle Gujarat. Paper published in National Symposium on "Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production" held at CCS HAU, Hisar during August 29-30, 2005. pp. 70.
Parmar, H.P., Gangani, M.K. and Patel, J.R. (2005). Genetics studies on qualitative traits in forage sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench]. Paper presented in National Symposium on "Stress Management in Arid and Semi-Arid Ecosystems for Productivity Enhancement in Agriculture on Sustainable basis" held at Sardarkrushinagar during April 11-13, 2005. pp. 11.
Parmar, H.P., Gangani, M.K., Patel, D.V. and Patel, M. R. (2005). Effect of nitrogen and cutting management in Dichanthium annulatum (Forsk) Stapf. Paper presented in National Symposium on "Stress Management in Arid and Semi-Arid Ecosystems for Productivity Enhancement in Agriculture on Sustainable basis" held at Sardarkrushinagar during April 11-13, 2005. pp. 183.
Parmar, H.P., Gangani, M.K., Yadavendra, J.P. and Patel, C.C. (2005). GFB-1: Multicut type forage pearl millet variety with high yield and quality. Paper published in National Symposium on "Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production" held at CCS HAU, Hisar during August 29-30, 2005. pp. 86.
Patel, A.S., Sadhu, A.C., Patel, M.R. and Patel, P.C. (2005). Effect of zinc, FYM and fertility levels on yield and quality of forage maize (Zea mays L.). Paper presented in National Symposium on “Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production” held at CCS, HAU, Hisar during 29-30 August, 2005. pp. 93.
Patel, C.C., Patel, N.N., Parmar, H.P., Patel, P.C., Patel, M.R., Gangani, M.K. and  Kotecha, A.V. (2005).Evaluation of some Stylosanthes germplasm for green fodder and dry matter yield and resistance to anthracnose (Collectotrichum sp.). Paper presented in National Symposium on "Stress Management in Arid and Semi-Arid Ecosystems for Productivity Enhancement in Agriculture on Sustainable basis" held at Sardarkrushinagar during April 11-13, 2005. pp. 183.
Patel, K.V., Yadavendra, J.P. and Gangani, M.K. (2005). Character interrelationship and path analysis in Anjan grass (Cenchrus ciliaris L.). Paper published in National Symposium on "Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production" held at CCS HAU, Hisar during August 29-30,2005.pp. 35.
Patel, M.R., Sadhu, A.C., Patel, P.C., Patel, C.C. and Parmar, H.P. (2005). Effect of fertilizer management on seed production of lucerne (Medicago sativa L.). Paper presented in National Symposium on “Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production” held at CCS, HAU, Hisar during 29-30 August, 2005. pp. 92.
Patel, M.R., Sadhu, A.C., Patel, P.C., Patel, C.C. and Patel, N.N. (2005). Effect of seed rate and nitrogen levels on forage yield and quality of Pandadiu (Ciorium intybus L.) under middle Gujarat conditions. Paper presented in National Symposium on “Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production” held at CCS, HAU, Hisar during 29-30 August, 2005. pp. 94.
Patel, P.C. and Kotecha, A.V. (2005). Response of lucerne (Medicago sativa) to phosphorus and potassium levels for fodder production and quality. Paper presented in National Symposium on “Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production” held at CCS, HAU, Hisar during 29-30 August, 2005. pp. 89.
Patel, P.C. and Kotecha, A.V. (2005). Response of P and S nutrition on forage yield and quality of forage sorghum (Sorghum bicolor L.Moench). Paper presented in National Symposium on “Augmenting Forage Resources in Arid and Semi-arid Regions:Long Term Strategies” held at RCDF Auditorium, Jaipur, during 19-20 November, 2005. pp. 24.
Patel, P.C. and Kotecha, A.V. (2005). Response of soil and foliar application of multi_ micronutrients on yield and quality of forage sorghum (Sorghum bicolor L. Moench). Paper presented in National Symposium on “Augmenting Forage Resources in Arid and Semi-arid Regions: Long Term Strategies” held at RCDF Auditorium, Jaipur, during 19-20 November, 2005. pp. 32.
Patel, P.C. and Kotecha, A.V. (2005). Response of sources and levels of sulphur on seed yield of Lucerne (Medicago sativa, L.). Paper presented in National Symposium on “Augmenting Forage Resources in Arid and Semi-arid Regions: Long Term Strategies” held at RCDF Auditorium, Jaipur, during 19-20 November, 2005. pp. 30.
Patel, P.C. Patel, M.R. and Patel, N.N. (2005). Effect of intercropping of maize-cowpea in different ratios  on dry matter and crude protein yield. Paper presented in National Symposium on “Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production” held at CCS, HAU, Hisar during 29-30 August, 2005. pp. 90.
Reddy, B.P. Sadhu, A.C., Patel, P.C. and Patel, M. R. (2005). Effect of farm yard manure and fertility levels on forage yield and quality of Lucerne (Medicago sativa L.)sowing date and harvesting stage on forage yield and quality of maize. Paper presented in National Symposium on “Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production” held at CCS, HAU, Hisar during 29-30 August, 2005. pp. 91.
Sadhu, A.C., Patel, M.R., Patel, P.C. and Parmar, H.P. (2005). Forage production potential of maize (Zea mays L.) –cowpea cropping system as influenced by row ratios under middle Gujarat condition. Paper presented in National Symposium on “Advances in Forage Research and Sustainable Animal Production” held at CCS, HAU, Hisar during 29-30 August, 2005. pp. 61.
Gour, Vinay; Patel, P.C.; Patel, M. R. and Patel, N.N. (2006). Effect of sowing date and harvesting stage on forage yield and quality of maize. Forage Res. (31) 4 : 267-268.
Patel, C.C.; Vaishnav, P.R. and J.P. Yadavendra (2006). Influence of weather factors on seasonal abundana of different insect pests and coccirellid beetle on forage sorghum ecosystem. Proceeding of National Symposium on Biodiversity and Insect Pest Management. pp. 175-177.
Patel, P.C. and Kotecha, A.V. (2006). Forage yield and quality of lucerne as affected by phosphorus and potassium application. Forage Res. (31) 4 : 289-270.
Reddy, B.P., Sadhu, A.C., Patel, M.R. and Patel, P.C. (2006). Effect of farm yard manure and fertility levels on forage yield and quality of Lucerne (Medicago sativa L.). Forage  Res.  32 (2) : 126-127.   
Borad, V.P., Gangani, M.K. and Parmar, H.P. (2007). Character association in forage sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] Forage Res. 32 (4) : 213-215.   
Patel, A.S., Barevadia, T.N., Patel, M.R., Sadhu, A.C. and Parmar, H.P. (2007). Effect of nitrogen and different management practices on growth and seed production of Oat (Avena sativa L.). Forage Res. 32 (4) : 264-266.   
Patel, A.S., Sadhu, A.C., Patel, M.R.  and Patel, P.C. (2007). Effect of zinc, FYM and fertility levels on yield and quality of Forage Maize (Zea mays L.). Forage Res. 32 (4) : 209-212.        
Patel, K.V., Yadavendra, J.P., Parmar, H.P., Gangani, M.K. and Patel, P.C. (2007). Estimates of variability in Cenchrus ciliaris (L.) Forage Res. 32 (4) : 229-232.
Patel, M.R., Sadhu, A.C., Patel, P.C., Patel, C.C. and Patel, N.N. (2007). Forage yield and quality of Pandadiu (Chicorium intybus L.) as influenced by seed rate and nitrogen levels under middle Gujarat conditions. Forage Res. 32 (4) : 233-235.   
Patel, M.R., Sadhu, A.C., Patel, P.C., Patel, C.C. and Parmar, H.P. (2007). Effect of fertilizer management on seed production of Lucerne (Medicago sativa L.) Forage Res. 32 (4) : 267-268.   
Patel, M.R., Barevadia, T.N. Sadhu, A.C., Patel, P.C. and Yadavendra, J.P. (2003). Production potential of Forage Maize (Zea mays L.)–Cowpea cropping system as influenced by row ratios. GAU Res. J. 28 (1-2): 30-32 (Pub., 2007)        
Parmar, H.P., Bhalala, M.K., Kher, H.R., Patel, J.S. and Parmar, D.J. (2007). Combining ability analysis for forage traits in Forage Maize (Zea mays L.). Int. J. "Bioscience Report" 5 (2) : pp. 493-496.
Parmar, H.P., Bhalala, M.K., Dixit, S.K., Kher, H.R. and Patel, N.N. (2007). Heterosis studies for yield and yield attributing traits for Forage Maize (Zea mays L.) Int. J. "Bioscience Report"  5 (2) : pp. 493-496.
Sadhu, A.C., Patel, P.C., Patel,  M.R., and Yadavendra, J.P. (2004). Influence of fertility and sulphur levels on yield and quality of Lucerne (Medicago sativa L.) GAU, Res. J., 29 (1-2) : 103-104 (Pub., 2007).
Patel, M.R., Sadhu, A.C. and Patel, J.C. (2008). Effect of irrigation, nitrogen and bio-fertilizer inoculation on N, P and K content and uptake of forage oat (Avena sativa L.). Res. on Crops. 9 (3): 544-546.
Patel, M.R., Sadhu, A.C., Patel, R.M., Kher, H.R. and Parmar, D.J. (2008). Remunerative forage based cropping sequence for sustained productivity under irrigated conditions. Res. on Crops. 9 (2): 322-324.
Patel, M.R., Sadhu, A.C., Patel, R.M., Parmar, H.P. and Kher, H.R. (2008). Cutting Management in different genotypes of forage bajra during summer season. Res. on Crops. 9 (2): 325-327.
Patel, M.R., Sadhu, A.C., Patel, N.N., Patel, R.M. and Patel, J.C. (2008). Effect of farm yard manure and nitrogen levels on forage yield and quality of bajra napier hybrid (Pennisetum purpureum). Res. on Crops. 9 (3): 561-562.
Sadhu, A.C., Patel, M.R., Patel, R.M., and Parmar, D.J.(2008). Effect of stubble height and fertility levels on yield and quality of multicut forage sorghum cv.S.S.G.59-3. Res. on Crops. 9 (2): 328-330.
Patel, M.R., Sadhu, A.C., and Patel, P.C. (2009). Mixed cropping of Lucerne (Medicago savtiva L.) and Pandadia (Chicorium intybus L.) as influenced by seed ratios and nitrogen levels. Forage Res. 35 (1) :  27-29.
Yadav, P.C., Sadhu, A.C., Swarnkar, P.K. and Patel, M.R. (2010). Effect of integrated nitrogen management of forage yield of multicut sorghum, available nitrogen and microbial count in the soil. Journal of Indian Soc. of Soil Science: 58 (3) : 303-308.
Patel, N.N., Joshi, K.R., Patel, P.M., Patel, M.R. and Patel, R.M. (2010). Bio-efficacy of plant extracts against Fusarium Solani. International Journal of Plant Protection., 3 (2): 306-308.
Patel, N.N., Joshi, K.R., Patel, P.M., Patel, M.R. and Patel, R.M. (2010). Management of cowpea wilt by organic amendments. International Journal of Plant Protection., 3 (2): 350-352.
Patel, P.M., Patel, J.J., Patel, G.G.  and Gediya, K.M. (2010). Influence of irrigation schedules, mulches and antitranspirant on growth and yield of summer transplanted pearlmillet (Pennisetum glaucum L.). Intenat. J. Forestry and Crop Improv., 1(2) : 60-63.
Patel, N.N., Patel, C.C., Patel, M.R., Parmar, H.P. and Kher, H.R. (2010). Management of Root rot of Cowpea caused by Fusarium solani. Forage Res., 35 (4): pp. 227-230.
Parmar, H.P., Kher, H.R. and Patel, R.M. (2010). GAMG-2 : A high yielding variety of marvel grass for pasture and of Gujarat. Range Management & Agroforestry Symposium issue (A) : 23-24.
Patel, M.R., Meisheri T.G., and Sadhu A.C., (2010). Effect of irrigation, nitrogen and bio-fertilizer and forage yield and quality of Oat. (Avena sativa L.). Forage Res., 35 (4): pp. 231-235.
Patel, M.R., Sadhu A.C., Patel, P.C. and Kher, H.R. (2010). Enhancing and sustaining the productivity of forage cropping systems through manure and fertilizer management. Forage Res., 36 (2): pp. 105-110.
Patel, P.M., Patel, J.J. and Patel, M.R. (2011). Yield and water use efficiency of summer transplanted pearlmillet (Pennisetum glaucum L.) as influenced by IW: CPE ratios, mulches and antitranspirant. International journal of Agricultural Sciences, 7 (1) : 119-122.
Joshi, K.R., Patel, N.N., Patel, P.M., Patel, M.R., and Patel, R.M. (2011). Varietial screening for resistance to wilt of cowpea. International journal of plant protection., 4 (1) : 14-16.
Akabari, V.R., Parmar, H.P., M. Viranjana and Vakarani, D.B. (2012). Heterosis and combining ability for green fodder yield and its contributing traits in forage sorghum [Sorghum bicolor (l.) Moench]. Forage Res., 38 (3): pp. 156-163.
Parmar, H.P., Saiyad, M.R. and Patel, P.M. (2013). A high yielding variety of Anjan grass for pasture lands of Gujarat. Forage Res., 39(3): pp. 154-155.
Deore, S.M., Patel, M.R. Patel, P.M., Patel, H.K. and Patel, U.J. (2013). Production potential of forage maize (Zea mays L.) - cowpea (Vigna unguiculata L.) intercropping system as influenced by row ratios. Advance Resrarch Journal of Crop Improvement., 4(2) : 110-112.
Patel, P.M., Patel, M.R., Mistry, G.J., Shroff, J.C. and Parmar, H.P. (2014). Effect of irrigation and nitrogen management on seed production of forage oats (Avena sativa L.).  Green Farming, 5(6) : 1009-1011.
Akabari, V.R. and Parmar, H.P. (2014). Heterosis response and combining ability for green fodder yield and its quality traits in forage Sorghum. Journal of Progressive Agriculture, Vol. 5, No.1, pp. 5-14.
Parmar, H.P., Saiyad, M.R. and Patel, P.M. (2014). GAAU-1: A high yielding variety of Anjan grass for pasture alnds of Gujarat. Forage Res. 39 (3),  pp. 154-155.
Patel, P.M., Patel, M.R., Mistry, G.J., Shroff, J.C. and Parmar, H.P. (2014). Effect of irrigation and nitrogen management on seed production of forage oats (Avena sativa L.).  Green Farming, 5 (6) : 1009-1011.
Pareek, Pankaj, Patel, M.R., Patel, H. K. and Patel, P.M. (2015). Effect of irrigation and nitrogen levels on forage yield and quality of pearlmillet. International Journals of Agricultural Sciences, 11 (2): pp. 264-267.
Patel, P.M., Patel M.R., Shroff, J.C. and Parmar H.P. (2016). Effect of multi micronutrients mixture grades on seed yield of Lucerne (cv. Anand-2). Green Farming Vol.7 No.1 January – February 2016 pp : 191-193

Kapadia, V.N., Saiyad, M.R., Raiyani, A.M. and Bhalala, K.C. (2016). Estimation of Heterosis for Yield and its Relevant Traits in Forage Pearl millet (Pennisetum glaucum L.R. BR.). International Journal of Agriculture Sciences, 8 (54), 2829-2835.

Patel, P.M., Patel M.R., Shroff, J.C. and Parmar, H.P. (2016). Effect of multi micronutrients mixture grades on seed yield of Lucerne (cv. Anand-2). Green Farming Vol.7 No.1 January – February 2016 pp : 191-193

Damor, H.I., Parmar, H.P. and Parmar, D.J. (2017). D2 analysis in Forage Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Monch]: International Journal of Chemical Studies, 5 (4) : 337-341.

Patel C. J., Gediya K. M., Patel H. K. and Patel, A. R. (2018). Effect of Fertilizer and Weed Management Practices on Growth and Yield of Bidi Tobacco: Indian Journal of Weed Science, 50 (2): 195–197.

Chaudhari G. B., Parmar D. K., Parmar, R. S., Patel H. K. and Dabhi B. K. (2018). Mathematical modelling on rainfall and groundnut productivity in Bhavnagar district of Gujarat. International Journal of Agriculture Sciences, 10 (11): 6198-6199.

Chaudhari J. G., Shah S. N., Patel H. K. and Shroff J. C. (2018). Effect of Nitrogen and Potash Levels on Growth and Green Fruit Yield of Okra (Abelmoschus esculentus L Moench). International Journal of Agriculture Sciences, 10 (10): 6177-6180.

Chaudhary M. M., Bhanvadia A. S., Parmar P. N., Patel A. P. and Patel H. K. (2018). Effect of INM on Yield, Quality and Economics of Cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) and on Physico-Chemical Properties of Soil. International Journal of Agriculture Sciences, 10 (9): 5931-5933.

Umale A. A., Chauhan N. P., Mevada K. D., Patel H. K. and Kadu S. P. (2018). Effect of Levels of Nitrogen, Phosphorus and Biofertilizer on Growth, Yield Attributes and Yield of Rabi Greengram. Res. on Crops, 19 (1): 38-42.

Patel G. G., Sadhu A. C., Patel H. K., Shah, S. N. and Lakum, Y. C (2018). Effect Of Organic and Inorganic Fertilizers In Comparison with Humic Acid on Growth and Yield of Wheat (Triticum aestivum L.), International Journal of Agriculture Sciences, 10 (13): 6524-6527.

Purabiya V. S., Sadhu A. C., Patel H. K., Rathwa P. G., Vasava R. L., Patel P. B. and Patel D. N. (2018). Influence of Integrated Phosphorus Management and Growth Regulators on Growth and Yield of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L), 10 (11): 6336-6338.

Chaudhari S., Patel R. A., and Patel H. K. (2018). Response of Phosphorus and Sulphur with and without PSB Inoculation on Growth and Yield of Summer Green gram. Green farming, 9 (6): 1011-1014.

Vaghela G. M., Chauhan N.P., Dabhi M. S. and Patel H. K. (2018). Effect of Date of Sowing and Crop Geometry on Growth, Yield Attributes, Yield and Quality of Amaranthus (Amaranthus hypochondriacus L.). International Journal of Agriculture Sciences, 10 (10): 6044-6046.

Rathod P. H., Brackhage C., Müller, I.,  Freek D. Van der Meer and Noomen M. F. (2018). Assessing Metal-Induced Changes in the Visible and Near-Infrared Spectral Reflectance of Leaves: A Pot Study with Sunflower (Helianthus annuus L.). Journal of the Indian Society of Remote Sensing 46 (12): 1925-1937.DOI: https://doi.org/10.1007/s12524-018-0846-3

Chaudhary N. N., Patel R. A. and Patel H. K. (2020). Effect of nitrogen, phosphorus and sulphur on growth and yield of Rajma. Green farming, 11(2&3): 156-161. 

Patel G. G., Patel H.K., Lakum Y. C. and Shah S. N. (2020). Effect of organic and inorganic fertilizers in comparison with humic acid on wheat quality, nutrient content and soil nutrient status after harvest. Green farming, 11(2&3): 195-198.

Chaudhary J. G., Shah, S. N., Patel H. K. and Shroff J. C. (2020). Effect of nitrogen and potash levels on green pod yield, quality and postharvest soil nutrient status of okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) during kharif Season under Middle Gujarat Conditions. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., 9(5): 1619-1626.

Shah S. N., Patel H. K., and Patel A. P. (2020). Effect of Spacing and Topping on Yield of Summer Sesame (Sesamum indicum L.). Int. J . Curr. Microbiol. App. Sci., 9(5): 2312-2319.

Vasava R. L., Shah S. N., Patel H. K. and Shroff J. C. (2020). Effect of nutrient management through organic sources on quality, post-harvest soil nutrient and economics fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). International Journal of Chemical Studies, 2020; 8(3): 277-279.

Lakum Y. C., Patel H. K., Patel G. G., Patel P. D. and Patel D. K. (2020). Residual effect of manure and fertilizer on growth, yield of chickpea and soil nutrient status under Maize-Chickpea cropping system. International Journal of Chemical Studies 9(4): 2940-2945.

Lakum Y. C., Patel H. K., Patel K. C., Patel G. G. and Patel P. D. (2020). Effect of organic manures and inorganic fertilizers on maize yield, chemical composition and seed quality under maize: Chickpea cropping sequence. International Journal of Chemical Studies 2020; 8(4): 145-146.

Lakum Y. C., Patel H. K., Patel G. G., Makwana C. F. and Patel P. D. (2020). Yield and Yield attributes of maize as influenced by organic manures and inorganic fertilizers under Maize-Chickpea cropping Sequence. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 9(7): 994-1003.

Vaghela G. M., Mevada K.D., Ninama S.D. and Patel H.K. (2020). Influence of intercropping system and integrated nitrogen management in maize (popcorn) (Zea mays everta L.) – chickpea (Cicer arietinum L.) intercropping under middle Gujarat conditions. International Journal of Chemical Studies. 8(5): 1769-1774.

Shiyal V. N., Patel H. K., Raval C. H.,Rathwa M. K., Patel P. S. and Patel H. K. (2020). Fodder yield and economics as influenced by integrated nutrient management on fodder dual purpose oat (Avena sativa). Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 9(11): 3752-3758.

Patel H. K., Rathod P. H., Gohil D. P., Padheriya D. and Raiyani A. M. (2021). Response of nitrogen levels on growth, yield and quality of single cut oat cultivars. International Journal of Agriculture Sciences, 13(4): 10748-10750.

Vikram Shiyal, Patel H. K., Rathod P. H., Patel P. M., Raval C. H. and Patel A. P. (2021). Integrated nutrient management on fodder dual purpose oat (Avena sativa L.). Journal of Plant & Soil Science, 33(16): 80-86.

Patel H. K., Rathod P. H., Shroff J. C. and Patel P. M. (2021). Green fodder yield and quality of fodder maize as influenced by seed priming. Green farming. 12(1&2): 46-48.

Shroff J. C., Patel H. K., Patel P. M. and Rathod P. H. (2021). Effect of nitrogen levels on yield and quality of Guinea grass under middle Gujarat condition. Green farming. 12(1&2): 35-38.

Patel H. K., Rathod P. H. and Padheriya D. R. (2021). Effect of nitrogen levels on forage yield and quality of multi cuts oat cultivars. Journal of Plant & Soil Science, 33(21): 9-13.

Rathod P. H., Shah P. G., Parmar K. D. and Kalasariya R. L. (2022). The fate of fluopyram in the soil-water-plant ecosystem: a review. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 260 (1): 1-19. DOI: 10.1007/s44169-021-00001-7

Paper presented in symposium :

Kher, H.R., Parmar, H.P., Gangani, M.K. and Parmar, D.J. (2007). Stability analysis for fodder yield in Forage Sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench]. Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007 (PP 4) P. 32.
Patel, C.C., Patel, N.N., Vaishnav, P.R., Patel, P.C., Patel, M.R., Parmar, H.P. and Kher, H.R. (2007). Bio-efficacy neem, certain chemical insecticides and their combinations against sucking pests of Lucerne. Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007   (OP 6) P. 122.
Patel, C.C. and Parikh, P.P. (2007). Management of Aphid, Therioaphis maculata Buckton in Lucerne Seed Production. Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007 (OP 4) P. 120.
Patel, N.N., Patel, C.C., Patel, M.R., Parmar, H.P. and Kher, H.R. (2007). Management of root rot of cowpea caused by Fusarium solani. Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007  (OP 10) P.126.
Patel, M.R., Sadhu, A.C., Patel, P.C., Parmar, H.P. and Kher, H.R. (2007). Cutting management in different genotypes of Forage Bajra during summer season. Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007   (PP 7)  P. 86.
Patel, M.R., Sadhu, A.C., Patel, P.C., Kher, H.R. and Parmar, D.J. (2007). Remunerative forage based cropping sequence for sustained productivity under irrigated conditions. Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007. (OP 9) P.57.
Patel, M.R., Meisheri, T.G. and Sadhu, A.C. (2007). Effect of irrigation, nitrogen and bio-fertilizer on forage yield and quality of Oat (Avena sativa L.). Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007   (OP 10) P. 58.
Parmar, H.P., Bhalala, M.K., Kher, H.R., Patel, J.S. and Parmar, D.J. (2007). Combining ability analysis for forage traits in Forage Maize (Zea mays L.). Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007 (OP 6) p.12 
Parmar, H.P., Bhalala, M.K., Dixit, S.K., Kher, H.R. and Patel, N.N. (2007). Heterosis studies for yield and yield attributing traits for Forage Maize (Zea mays L.). Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007   (OP 8) P. 14.
Parmar, H.P., Bhalala, M.K., Dixit, S.K. and Kher, H.R. (2007). Combining ability for forage yield and its components in Forage Maize (Zea mays L.). Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007 (PP 2) P. 30.
Parmar, H.P., Bhalala, Dixit, S.K. and Kher, H.R. (2007). Genotype x Environment interaction study for fodder yield in Forage Maize (Zea mays L.). Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007 (PP 3) P. 31.
Rabari, D.H. and Patel, C.C. (2007). Bio-efficacy of different insecticides against Aphis craccivora (Koch) infesting cowpea (EC-4216). Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007 (OP 5) P. 121.
Sadhu, A.C., Patel, M.R., Patel, P.C. and Kher, H.R. (2007). Enhancing and sustaining productivity of forage cropping system through manure and fertilizer management. Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007  (OP 11) P. 59
Sadhu, A.C., Patel, M.R., and Parmar, D.J. (2007). Effect of stubble height and fertility levels on yield and quality of multicut forage sorghum Cv. S.S.G.59-3. Paper presented at National Symposium on "A new vista to Forage Crop Research" at BCKV, Kalyani (WB) during September 10-11, 2007   (PP 8) P. 87
Dengale, K.R. and Patel, C.C. (2009). Population dynamics of Lucerne pod borer, Helicoverpa armigera (Hubner) and leaf eating caterpillar, Spodoptera litura Fabricious on Lucerne. A Paper presented at National Symposium on "Emerging Trends in Forage Research and Livestock Production" held at CAZRI, RRS, Jaisalmer during February 16-17, 2009.
Dengale, K.R. and Patel, C.C. (2009). Population dynamics of sucking pests of Lucerne. A Paper presented at National Symposium on "Emerging Trends in Forage Research and Livestock Production" held at CAZRI, RRS, Jaisalmer during February 16-17, 2009.
Dengale, K.R. and Patel, C.C.(2009). Bio-efficiency of different insecticides against aphid, Therioathis maculata Buckton on Lucerne. A Paper presented at National Symposium on "Emerging Trends in Forage Research and Livestock Production" held at CAZRI, RRS, Jaisalmer during February 16-17, 2009.
Kher, H.R., Parmar, H.P. and Valand, S.M. (2009). Genetic analysis for forage yield and its components in forage Maize (Zea mays L.) A Paper presented at National Symposium on "Emerging Trends in Forage Research and Livestock Production" held at CAZRI, RRS, Jaisalmer during February 16-17, 2009.
Patel, M.R., Patel, R.M., Sadhu, A.C. and Kher, H.R. (2009). Effect of integrated nutrient management on forage yield and quality in forage-forage based cropping system. A Paper presented at National Symposium on "Emerging Trends in Forage Research and Livestock Production" held at CAZRI, RRS, Jaisalmer during February 16-17, 2009. pp.56
Patel, N.N., Joshi, K.R. and Chauhan, J. (2009). Varietal Screening for Resistant to Wilt (Fusarium solani L.) of Cowpea. A Paper presented at National Symposium on "Emerging Trends in Forage Research and Livestock Production" held at CAZRI, RRS, Jaisalmer during February 16-17, 2009.
Patel, P.M., Patel, M.R., Patel, R.M. and Kher, H.R. (2010). Effect of integrated nutrient management on forage yield and quality in forage based cropping system. In : Extended summaries, National Symposium on “Resource management approaches towards livelihood security” organized by Indian society of Agronomy, New Delhi on 2-4 December, 2010 at UAS, Bengaluru, pp.16.
Kher, H.R., Parmar, H.P., Patel, M.R., Patel, R.M., and Patel, P.M. (2011). Various types of perennial fodders available for Goat. In : Souvenir, Scientific Seminar on “Recent advances in Goat production and reproduction” for lead paper presentation organized by RBR Unit, Veterinary College, AAU, Anand and sponsored by Central Government on 17-19 February, 2011 at AAU, Anand, pp.68-71.
Kher, H.R., Parmar, H.P., Patel, M.R., Patel, R.M., and Patel, P.M. (2011). Forage resources of Gujarat. In : Souvenir, National Group Meet of AICRP on forage crops, Kharif-2011 for lead paper presentation at Bhubaneswar, Orissa University of Agriculture & Technology sponsored by ICAR, New Delhi from 7.05.2011 to 9.05.2011 pp.97-105.
Patel, P.M., Patel, M.R., Kher, H.R., Patel, R.M.  and Parmar, H.P. (2011). Response of single cut oat genotypes to nitrogen levels. In : Extended summaries/Abstracts, National Symposium on “Forage resource and livestock for livelihood, environment and nutritional security” organized by Range management society of India on 10-11 September, 2011 at IGFRI, Jhansi, pp.84.
Deore, S.M., Patel, M.R., Patel, P.M., Kher, H.R. and Patel, R.M. (2011). Production potential of forage maize-cowpea intercropping as influence by row ratios. In : Extended summaries/Abstracts, National Symposium on “Forage resource and livestock for livelihood, environment and nutritional security” organized by Range management society of India on 10-11 September, 2011 at IGFRI, Jhansi, pp.83.
Patel, N.N., Patel, C.C., Patel, M.R., Kher, H.R., Parmar, H.P., Patel, R.M. and Patel, P.M. (2011). Evaluation of forage sorghum genotypes for resistant to major diseases. In : Extended summaries/Abstracts, National Symposium on “Forage resource and livestock for livelihood, environment and nutritional security” organized by Range management society of India on 10-11 September, 2011 at IGFRI, Jhansi, pp.29.
Patel, P.M., Patel, M.R., Parmar, H.P. and Mistry, G.J. (2012). Influence of irrigation scheduling and nitrogen on seed production of forage oats. In: Extended summaries, Third International Agronomy Congress on “Agriculture diversification, climate change management and livelihoods” organized by Indian society of Agronomy, New Delhi on 26-30 November, 2012 at New Delhi, pp.92-93.
Mistry, G.J., Patel, M.R., Patel, P.M., Parmar, H.P. and Patel, R.M. (2012). Effect of sowing date on yield and quality of forage sorghum varieties. In: Extended summaries, Third International Agronomy Congress on “Agriculture diversification, climate change management and livelihoods” organized by Indian society of Agronomy, New Delhi on 26-30 November, 2012 at New Delhi, pp.23-60.
Gupta, A., Patel, M.R., Patel, P.M., Patel, P. D.  and Parmar, H.P. (2012). Varietal response to graded levels of N and bio-fertilizers on forage yield of sorghum during summer season. In: Extended summaries, Third International Agronomy Congress on “Agriculture diversification, climate change management and livelihoods” organized by Indian society of Agronomy, New Delhi on 26-30 November, 2012 at New Delhi, pp.1142-1143.
Patel, P.D., Patel, M.R., Patel, P.M., Gupta, A., and Parmar, H.P. (2012). Response of oat to nitrogen levels under different cutting management. In: Extended summaries, Third International Agronomy Congress on “Agriculture diversification, climate change management and livelihoods” organized by Indian society of Agronomy, New Delhi on 26-30 November, 2012 at New Delhi, pp.1160-1161.
G.J. Mistry and Dr. K.P. Patel (2012). Entitled “Translocation of Heavy Metals in Seed Components of Oil Seed Crop Grown on Heavy Metals Contaminated soil of peri urban area in Gujarat” In: Extended summaries and this paper presented (oral) in 77th Annual convention of Indian Society of Soil Science organized by Ludhiana Chapter of Indian Society of Soil Science, Punjab Agricultural University, Ludhiana during December 3-6, 2012.
G.J. Mistry and Dr. K.P. Patel (2012).  Entitled “Relative Efficiency of Different Crops for Their Phytoextraction Capacity in Managing Heavy Metals Stress” In: Extended Summaries and this paper presented(oral) in 1st International Conference on entitled "Bioresources and Stress Management” being organized by Bose Institute and Ratikanta Maiti Foundation at Science City, Kolkata,  during 6-9th February, 2013.

Patel, P. M., Shroff, J. C., Desai, D. H. and Parmar, H. P. (2016). Growing environment and nitrogen levels influenced on production and quality of BN hybrid (CO-3). In : Abstracts, International Conference on Nutraceuticals and functional foods- The challenge and opportunities organized by Anand  Agricultural University and Indian society of Agricultural Biochemists on 6-8 December, 2016 at AAU, Anand, pp.242-243.

Shroff, J. C., Patel, P. M., Padheriya, D. R. and Parmar, H. P. (2016). Crude protein yield of multicut forage sorghum influenced by nutrient management. In : Abstracts, International Conference on Nutraceuticals and functional foods- The challenge and opportunities organized by Anand Agricultural University and Indian society of Agricultural Biochemists on 6-8 December, 2016 at AAU, Anand, pp.242.

Rathod D. D., Patel K. P., Ramani V. P., Patel K. C. and Rathod, P. H. (2018). Crop yields and soil properties as affected by integrated use organic and inorganic inputs in wheat-fodder maize cropping. Paper presented in 83rd Annual Convention of Indian Society of Soil Science & National Seminar on Developments in Soils-2018 held during November 27-30 at Anand Agricultural University, Anand, Gujarat

 

BOOK / BULLETINS PUBLISHED:
Patel, J.R., Trivedi, G.C., Patel, P.C., Sadhu, A.C., Parmar, H.P., Patel, C.C. and Gangani, M.K. (1998).  Research and Production Technology of Forage Crops in Gujarat. Edi. by Forage Research Project, G.A.U., Anand (Gujarat).
Patel, P.C.  Patel, T.D., Parmar H.P., Gangani M.K., Patel, C.C., Barevadia, T.N. and Patel, M.R. (1999).  Progress in Forage Research of AICRP on Forage Crops, Anand. Pub. by AICRP on Forage Crops and Gujarat Agricultural University, Anand Campus, Anand.
Yadavendra, J.P., Patel, S.A., Parmar, H.P., Gangani, M.K., Patel, C.C., Patel, V.S. and Valand, S.M. (2003). “GAU Forage Sorghum Germplasm Catalogue”.
Yadavendra, J.P., Patel, P.C., Sadhu, A.C., Parmar, H.P., Patel, C.C., Gangani, M.K., Patel, M.R. and Patel, N.N. (2003). “Forage Research in Gujarat”.
Kher, H.R., Patel, C.C., Patel, M.R., Patel, N.N., Patel, R.M., Parmar, H.P. and Oza, M.R. (2009). Research Accomplishments and Recommendations on Forage Crops in Gujarat. Published by AICRP on Forage Crops, AAU, Anand.
Kher, H.R., Patel, C.C., Patel, M.R., H.P. Parmar, R.M. Patel and Patel, N.N. (2009). A Decade of Research All India Coordinated Research Project on Forage Crops. Published by AICRP on Forage Crops, A.A.U., Anand.
Parmar, H.P., Patel, P.M., Saiyad, M.R., Shroff, J.C. and Desai, D.H. (2014). "Grasscharana Pakoni Vaignanic Kheti" in Gujarati language
Parmar, H.P., Patel P.M., Saiyad, M.R., Shroff, J.C., Desai, D.H., Soni, N.V. and Patel, B.S. (2014). " Grasscharana pako" in Gujarati language

Parmar, H.P., Patel, P.M., Saiyad M.R., Shroff, J.C., Desai, D.H., Soni, N.V. and Patel, B.S. (2016). Grasscharana Pako.

Parmar, H.P., Patel, P.M., Saiyad, M.R., Shroff, J.C. and Desai, D.H.  (2016). Morden Cultivation Practices of Forage Crops. Book : ‘Dairy Business and Value addition of milk”   January 2016, pp. 26-29.

Parmar, H.P., Patel, P.M., Saiyad, M.R., Shroff, J.C. and Desai, D.H.  (2016). Hydroponics. Book : ‘Dairy Business and Value addition of milk” January 2016, pp. 30

Dr. H.P. Parmar, Dr. M.R. Saiyad and Shri D.R. Padheriya (2017). Lucerne breeding : Problems and prospects. Published in Souvenir during NGM Kharif-2017 held at Palampur. Page 15-18.

Dr. H.P. Parmar, Dr. M.R. Saiyad and Shri D.R. Padheriya (2017). Emasculation and pollination technique in Forage crops. Published in Souvenir during NGM Kharif-2017 held at Palampur.

Dr. H.P. Parmar, Dr. M.R. Saiyad, Dr. P.M. Patel, Dr. J.C. Shroff  and Shri D.R. Padheriya (2017). Forage crops under aberrant weather condition in Gujarat State. Published in Souvenir during NGM Rabi-2017 held at UAS, GKVK, Bengaluru Page 15-17.

Patel, M. V., Patel, H. K. and Patel, J. N. (Eds.) (2018). Masala Pak Gujarati Book published by Directorate of Extension Education, AAU, Anand.  ISBN No. 978-93-5300-921-2

Patel, P. M., Patel, H. K., Shah, S. N. Patel, A. P. and Patel, M. V. (Eds) (2018). Sajiv kheti "Prakruti naa Sathvare" (2018). Published by Department of Agronomy, B.A. College of Agriculture, AAU, Anand.  ISBN No. 978-93-5300-881-5

Patel K. P.; Ramani V. P.; Rathod P. H.; Patel K. C.; Dileep Kumar; Patel B. K.; Parmar J. K. and Jadav N. J. (Eds.) (2018). Souvenir of 83rd Annual Convention and National Seminar of Indian Society of Soil Science, New Delhi at Anand Agricultural University, Anand held during November 27-30, 2018. pp. 1-269.

Patel K. P.; Ramani V. P.; Rathod P. H.; Patel K. C.; Dileep Kumar; Patel B. K.; Parmar J. K. and Jadav N. J. (Eds.) (2018). Special Publication on Research & Developments in Soil Science, 83rd Annual Convention and National Seminar of Indian Society of Soil Science, New Delhi at Anand Agricultural University, Anand held during November 27-30, 2018. pp. 1-188. ISBN #978-93-5346-075-4

Parmar J. K., Patel H. K., and Rathod Paresh H. (2021). જમીન ફળદ્રુપતા વધારવામાં કઠોળ પાકોની અગત્યતા. In: Gujarati Book entitle “કઠોળ પાકો” published by Krushigovidya Publication, Directorate of Extension Education, AAU, Anand. pp. 9-12.

Patel A. D., Rathod Paresh H., Patel H. K., and Amarjeet Singh (2021). ઔષધીય તરીકે કઠોળ વર્ગના પાકોનું મહત્વ. In: Gujarati Book entitle “કઠોળ પાકો” published by Krushigovidya Publication, Directorate of Extension Education, AAU, Anand. pp.134-137.

Patel H. K., Rathod Paresh H. and Padheriya D. R. (2021) લીલા ઘાસચારા તરીકે કઠોળ વર્ગના પાકોનું મહત્વ”. In: Gujarati Book entitle “કઠોળ પાકો” published by Krushigovidya Publication, Directorate of Extension Education, AAU, Anand. pp.138-142.

BOOKLET:
Patel, M.R. and Patel, P.C. (2008). Forage based crop sequences: prospects in central region. published by AICRP on forage crops.
AICRP on Forage Crops : A Profile of Anand Centre (2009). Published by AICRP on Forage Crops, AAU, Anand.
CHAPTERS: 
C.R. Ramesh, N.P. Melkania, J.S. Desale, A.H. Sonone, M.R. Manjare, J.R. Patel, J.P. Yadavendra, C.C. Patel, M.A. Nair, S. Lakshmi, J. Pillai, A. Gopalan, G. Vijayakumar, F. Khan, K. Jhansi and M.A. Sultan. Regional evaluation of Stylosanthes germplasm in India. High-yielding anthracnose-resistant Stylosanthes for agricultural systems. Pub. by Australian Government, Australian Centre for International Agricultural Research,. pp. 135-142. (Chapter in international Book)
Kher, H.R., Parmar, H.P., Patel, M.R., Patel, R.M., and Patel, P.M. (2011). Forage resources of Gujarat. In: Souvenir, National Group Meet of AICRP on forage crops, Kharif-2011 for lead paper presentation at Bhubaneswar, Orissa University of Agriculture & Technology sponsored by ICAR, New Delhi from 7.5.2010 to 9.5.2011 pp.97-105.
Parmar, H.P., Saiyad, M.R., Shroff, J.C., Patel, P.M. and Desai, D.H. (2013). Forage Resources of Gujarat. In : Souvenir, National Group Meet of AICRP on Forage Crops, Rabi-2013 for lead paper presentation at Jabalpur, Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, sponsored by ICAR, New Delhi from 7.09.2013 to 8.09.2013 pp.60-67.
Parmar, H.P., Saiyad, M.R., Patel, P.M., Shroff, J.C. and Desai, D.H. (2013). "Forage Resources in Gujarat" Published in Souvenir during NGM held at Bikaner, pp.97-105.
Parmar, H.P., Patel, P.M., Saiyad M.R., Shroff J.C. and Desai D.H. (2014). Forage research in Gujarat state. Book: Souvenir Forage crops NGM held on March 7-8, 2014 at Bikaner (Rajasthan), pp. 10-16.
Parmar, H.P. and Patel, P.M. (2015). Improved forage crops variety and its seed production. Book: Quality Seed production. March. 2015, pp. 108-117.
Parmar, H.P.; Patel, P.M.; Saiyad, M.R., Shroff, J.C. and Desai,  D.H. (2016). Modern cultivation practices of forage crops. Book : "Dairy Business and value addition of milk"  January,2016, PP-26-29
Parmar, H.P.; Patel, P.M.; Saiyad, M.R., Shroff, J.C. and Desai,  D.H. (2016). Hydroponics Book: "Dairy Business and value addition of milk" January, 2016, PP-30
PAMPHLETS:
Kher, H.R., Patel, C.C., Patel, M.R., Parmar, H.P., Patel, N.N. and Patel, R.M. (2008). Production Technology of Lucerne. Published by AICRP on Forage Crops, AAU, Anand.
Kher, H.R., Patel, C.C., Patel, M.R., Parmar, H.P., Patel, N.N. and Patel, R.M. (2008). Production Technology of Hybrid Napier. Published by AICRP on Forage Crops, AAU, Anand.
Kher, H.R., Patel, C.C., Patel, M.R., Patel N.N., Patel, R.M. and Oza, M.R. (2009). Production Technology of Sorghum. Published by AICRP on Forage Crops, AAU, Anand.
Kher, H.R., Patel, C.C., Patel, M.R., Patel, N.N., Patel, R.M. and Oza, M.R. (2009). Production Technology of Maize. Published by AICRP on Forage Crops, AAU, Anand.
Kher, H.R., Patel, C.C., Patel, M.R., Patel, Parmar, H.P., Patel, R.M. and Patel, N.N. (2009). Production Technology of Lucerne. Published by AICRP on Forage Crops, AAU, Anand.
Kher, H.R., Patel, C.C., Patel, M.R., Patel, Parmar, H.P., Patel, R.M. and Patel, N.N. (2009). Production Technology of Hybrid Napier Grass. Published by AICRP on Forage Crops, AAU, Anand.
Parmar, H.P., Patel, P.M., Patel, M.R., Mistry, G.J. and Saiyad, M.R. (2012). Production technology of Marvel Grass.
Parmar, H.P., Patel, M.R., Patel, P.M., Mistry, G.J. and Saiyad, M.R. (2012). Production technology of Hybrid Napier.
Parmar, H.P., Patel, P.M. and Saiyad, M R. (2013). Production technology of Oats.
Parmar, H.P., Patel, P.M. and Saiyad, M.R. (2013). Production technology of Anjan Grass.
Parmar, H.P., Patel, P.M., Saiyad, M.R., Shroff, J.C. and Desai, D.H. (2014). Production technology of Lucerne.
Parmar, H.P., Patel, P.M., Saiyad, M. R., Shroff, J.C. and Desai, D.H. (2014). Production technology of Oat.
Parmar, H.P., Patel, P.M., Saiyad, M.R., Shroff, J.C. and Desai, D.H. (2014). Production technology of Guinea Grass.
Parmar, H.P., Patel, P.M., Shroff, J.C., Saiyad, M.R., and Desai, D.H. (2014). Cultivation Practices of Forage Crops. Englishma
Parmar, H.P., Patel, P.M., Saiyad, M.R., Shroff, J.C. and Desai, D.H. (2014). Cultivation Practices of Forage Crops. Gujaratima
Parmar, H.P., Patel, P.M., Saiyad, M.R., Shroff, J.C., Desai, D.H. and Padheriya, D.R. (2015). Morden Cultivation Practices of Forage Crops. Gujarati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Photo Gallery X